The Treasury of Lives

ངག་དབང་ཐུབ་བསྟན་སྐལ་བཟང་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་ནི་ཁམས་ཀྱི་དཔའ་ཤོད་དགོན་དང་ལྷ་སའི་ཀུན་བདེ་གླིང་གཉིས་གདན་སར་མཛད་པའི་རྟ་ཚག་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཅིག་པ་ཡིན།


Sonam Dorje is a PHD candidate in Dunhuang Tibetan Manuscripts at North-west Nationalities’ University in Lanzhou.

Published April 2014

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Bstan pa bstan 'dzin. 2003. Rtag tshag rje drung (dbus gtsang kun bde gling) sku phreng rim byon. In Chos sde chen po dpal ldan 'bras spungs bkra shis sgo mang grwa tshang gi chos 'byung dung g.yas su 'khyil ba'i sgra dbyangs, vol 1, pp. 481-518. Mundgod: Dpal ldan 'bras spungs bkra shis sgo mang dpe mdzod khang, pp. 505-509. TBRC W28810.

Shes rab rgya mtsho. 1979 Ngag dbang thub bstan bskal bzang bstan pa'i sgron me'i rnam thar bsam 'phel nor bu'i bang mdzod. In Gsung 'bum shes rab rgya mtsho, vol. 2, pp. 45-265. New Delhi: Ngawang Gelek Demo. TBRC W24765. See also W00KG01650.

Sonam Dorje
April 2014

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།