The Treasury of Lives

ངག་དབང་འཕྲིན་ལས་ནི་ཇོ་ནང་པའི་མཁས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ལ་དགེ་ལུགས་པའི་གདན་ས་ནས་ཀྱང་སློབ་གཉེར་མཛད། ཇོ་ནང་དགོན་བཙན་གྱིས་དགེ་ལུགས་སུ་བསྒྱུར་རྗེས། ཁོང་ཉིད་འཛམ་ཐང་དང་སོག་ཡུལ་དུ་ཕྱག་ཕེབས་ཤིང་། ཕྱིས་སུ་དགེ་ལུགས་པའི་གདན་ས་འབྲས་སྤུངས་དང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་སོགས་སུ་ཇོ་ནང་པའི་འཆད་ཉན་སྤེལ་བར་མཛད།


Michael Sheehy is Research Assistant Professor in Tibetan and Buddhist studies, Director of Scholarship at the Contemplative Sciences Center, and affiliated faculty with the Tibet Center at the University of Virginia.   

Tsering Namgyal is a scholar in Xining.

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Ngag dbang blo gros grags pa. 1992.Jo nang chos 'byung zla ba'i sgron me. Beijing: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang, p. 69 and p. 280.

Ngag dbang rnam rgyal.Rje ngag dbang ‘phrin las kyi rnam thar nyung ngu rnam gsal. Unpublished manuscript. Acquired by the Jonang Foundation.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།