The Treasury of Lives

སྣ་ནམ་རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས་ནི། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་བློན་པོ་དང་། སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་དངོས་སློབ་རྗེས་འབངས་ཉེར་ལྔའི་ཡ་གྱལ་ཞིག་ཡིན། ཁོང་ནི་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་བོད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་མཁན་གྱི་ཁོངས་སུ་ཡོད་ལ། མདོ་སྔགས་གཞུང་ལུགས་མང་དག་ཅིག་ཀྱང་བོད་སྐད་ཐོག་བསྒྱུར། རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས་ནི་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་མངའ་བརྙེས་ཤིང་བྲག་དང་ཕ་བོང་སོགས་སུ་ཐོགས་མེད་དུ་རྒྱུ་བར་བཤད་དོ།།


Arthur Mandelbaum was a Buddhist practitioner and translator.

Published August 2007

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Tarthang Tulku. 1975.Bringing the Teachings Alive. Cazadero, CA: Dharma Publishing, pp. 66-67.

Roerich, George, trans. 1996.The Blue Annals. 2nd ed. Delhi: Motilal Banarsidas, p. 166.

Orgyen Lingpa.The Life and Liberation of Padmasambhava(Padma bka' thang). Gustave-Charles Toussaint, Kenneth Douglass, and Gyendolyn Bays, trans. Emeryville, CA: Dharma Publishing, p. 368.

'Jam mgon kong sprul blo gros mtha' yas. 2007.Gter ston brgya rtsa.InRin chen gter mdzod chen mo. New Delhi: Shechen, v.1 pp. 386-387.

Dudjom Rinpoche. 2002.The Nyingma School of Tibetan Buddhism. Gyurme Dorje and Matthew Kapstein, trans. Boston: Wisdom.

Gu ru bkra shis. 1990. Gu bkra'i chos 'byung. Beijing: Krung go'i bod kyi shes rig dpe skrun khang, pp. 171-172.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།