The Treasury of Lives

ལྷོ་བྲག་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་པོ་ནི་ལྷོ་བྲག་སྒྲོ་བ་དགོན་གྱི་དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པའི་བཀའ་གདམས་པའི་དགེ་སློང་ཞིག་ཡིན། 


Alexander Gardner is Director and Chief Editor of the Treasury of Lives. He completed his PhD in Buddhist Studies at the University of Michigan in 2007. He is the author of The Life of Jamgon Kongtrul The Great.

Published September 2010

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992. Gangs can mkhas grub rim byon ming mdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 1887-1888.

Yongs 'dzin ye shes rgyal mtshan. 1980. 'Dul ba'i sde snod kun 'dzin thag mar pa'i rnam thar. In Lam rim bla ma brgyud pa'i rnam thar, vol. 1, pp. 406-407. 'Bar khams: Rnga khul bod yig rtsom sgyur cus. Also published in Lam rim bla ma brgyud pa'i rnam thar, vol. 1, pp. 300-301. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།