The Treasury of Lives

ལོ་རས་པ་ཡི་བུ་སློབ་འཇམ་དབྱངས་མགོན་པོ་ནི་སྨད་འབྲུག་གི་ལུགས་སྤེལ་མཁན་གཙོ་བོ་ཡིན་ལ། གཅོད་ལུགས་ཀྱི་བླ་མ་གྲགས་ཅན་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། 


Dan Martin is a scholar based in Israel. He received his Ph.D. from Indiana University in 1991.

Published August 2008

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Padma dkar po. 1992. Chos 'byung bstan pa'i padma rgyas pa'i nyin byed. Lhasa: Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang, pp. 587-588.

Unknown author. 'Jam dbyangs mgon po'i rnam thar yon tan drug ldan. Unpublished manuscript, Drepung Monastery, Lhasa.

Roerich, George, trans. 1996. The Blue Annals. 2nd ed. Delhi: Motilal Banarsidas, pp. 676-680.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།