The Treasury of Lives

སྟོང་འཁོར་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་འཇམ་དཔལ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ནི་སྟོང་འཁོར་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་ངག་དབང་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ལ་སྤྲུལ་སྐུ་གཉིས་བྱུང་པ་ལས་གཅིག་ཡིན་ལ། ཁམས་ཀྱི་སྟོང་འཁོར་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་དགོན་དུ་གདན་ས་བྱས། ཁོང་ནི་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་དང་ཕུར་ལྕོག་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་ངག་དབང་བྱམས་པ་གཉིས་ཀྱིས་ངོས་བཟུང་པ་ཡིན། སྟོང་འཁོར་དྲུག་པ་ཅིག་ཤོས་ནི་ངག་དབང་འཇམ་དབྱངས་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཡིན་ལ། ཨ་མདོར་བཞུགས།


Sonam Dorje is a PHD candidate in Dunhuang Tibetan Manuscripts at North-west Nationalities’ University in Lanzhou.

Published September 2012

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Anon. 2005 (1930).Stong 'khor zhabs drung drug pa dge 'dun rgya mtshor skyes pa'i rabs kyi le'u.InStong 'khor zla ba rgyal mtshan sku phreng rim byon gyi rnam thar. Bejing: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang, pp. 249-280.TBRC W2CZ7868.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།