The Treasury of Lives

ཀིརྟི་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་རོང་ཆེན་དགེ་འདུན་རྒྱལ་མཚན་ནི་རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་བུ་སློབ་ཅིག་ཡིན་ལ། ཁོང་གིས་སྤྱི་ལོ ༡༤༡༢ ལོར་ཨ་མདོ་ཡུལ་གྱི་ཆེས་ཐོག་མའི་དགེ་ལུགས་པའི་དགོན་སྡེ་སྟེ་ཀིརྟི་དགོན་ཕྱག་བཏབ།


Thinlay Gyatso is an academic researcher at Lingnan University in Hong Kong. Born in Amdo and educated at Labrang and in India, he has published several translations, including An Undercover Journey Through Tibet, by Ajam (from Tibetan to English) and Bertrand Russel's On Education: Especially in Early Childhood (from English to Tibetan).

Published February 2013

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Dung dkar blo bzang 'phrin las. 2002.Dung dkar tshig mdzod chen mo.Beijing: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang, pp. 45-46.TBRC W26372

Dge bshes blo bzang nyi ma. 2003.Rnam thar gser phreng(volume III). Dharamsala: Kirti Monastery India, pp. 309-322.

A 'brug dkon mchog. 2011.Kirti'i ma dgon kA la ri'i bkra shes lhun grub gling gi chags rim dang 'brel ba'i rigs dang chos kyi byung ba brjod pa sna tshogs mdzod kyi glegs bam. Ngaba: Kalari Kirti Monastery, pp. 71-121.

Brag dgon pa bstan pa rab rgyas. 1981.Mdo smad chos 'byung. Lanzhou: Kan su' mi rigs dpe skrun khang, pp. 712-716.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།