The Treasury of Lives

དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་ནི་༧རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པའི་སློབ་མ་དང་། ༧རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པའི་ཡོངས་འཛིན་ཡིན། གཙོ་བོར་བསམ་གཏན་གླིང་དགོན་པ་དང་། རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་བཅས་སུ་སློབ་གཉེར་གནང་། གཞུང་ཆེན་མོར་གསན་བསམ་མཐར་ཕྱིན་པར་མཛད་དེ་རྒྱུད་སྟོད་དང་། དགའ་ལྡན་ཤར་རྩེ་གྲྭ་ཚང་བཅས་སུ་འཆད་ཉན་སློབ་དཔོན་མཛད། ཁོང་དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཐོག་ཉེར་གཅིག་པར་མངའ་གསོལ་ཞིང་། ཕྱི་ལོ་༡༥༥༩ ནས་༡༥༦༥ བར་ལོ་བདུན་ཁྲི་པ་མཛད། དུས་ཡུན་དེའི་ནང་ཁོང་ནས་གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་བ་བྱམས་པ་མགོན་པོའི་སྐུ་བརྙན་ཆེ་ལེགས་ཤིག་བཞེངས། དགའ་ལྡན་དགོན་པར་མཛད་འགན་གྲུབ་མཚམས་མལ་གྲོ་རིན་ཆེན་གླིང་དང་ཕག་མོ་ཆོས་སྡེ་སོགས་ཀྱི་དགོན་བདག་མཛད།  


Samten Chhosphel is an independent scholar with PhD from the Central University of Tibetan Studies (CUTS) at Sarnath, Varanasi, India. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston, MA. After serving as the In-charge of Publication Department of CUTS for  26 years, he immigrated to the United States in 2009 and is currently an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University.

Published September 2010

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

 

Don rdor and bstan 'dzin chos grags. Gangs ljongs lo rgyus thog gig rags can mi sna. Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang, pp. 592-93

Grags pa'byungs gnas and Blo bzang mkhas grub. Gangs can mkhas sgrub rim byon ming mdzod, Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 1555-56

Ye shes rgyal mtshan. 198?. Rje sgrub khang pa dge legs rgya mtsho'i rnam thar. In Lam rim bla ma brgyud pa'i rnam thar, vol. 2, pp. 284-302. 'Bar khams: Rnga khul bod yig rtsom sgyur cus. Also published in 1990 in Lhasa by the Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang, pp. 783-784.

Grong khyer lha sa srid gros lo rgyus rig gnas dpyad yig rgyu cha rtsom ’bri au yon lhan khang. 1964. Dga’ ldan dgon pa dang brag yer pa’i lo rgyus, grong khyer lha sa’i lo rgyus rig gnas deb 02. Lhasa: Bod ljongs shin hwa par ’debs bzo grwa khang, p. 63.

Sde srid sangs rgyas rgya mtsho. 1989 (1698). Dga' ldan chos 'byung baiDU r+ya ser po. Beijing: Krung go bod kyi shes rig dpe skrun khang, p. 84.

 

Samten Chhosphel
September 2010

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།