The Treasury of Lives

格勒贝桑是第二世达赖喇嘛的学生,也是第三世达赖喇嘛的老师。他主要在桑丹岭寺和上密院求学。完成学业后,他先后成为上密院以及甘丹夏孜学院的导师。1559年至1565年七年间,他担任第二十一代甘丹赤巴;期间,他主持建造了一尊强巴佛的巨大镀金雕像。从甘丹赤巴卸任后,他成为墨竹仁青林寺及 帕莫确德等寺院的代理院长。


Samten Chhosphel earned his PhD from CIHTS in India where he served as the head of Publication Dept. for 26 years. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston. Currently he is an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University, NY.  

Published September 2010

参考书目

Don rdor and bstan 'dzin chos grags.Gangs ljongs lo rgyus thog gig rags can mi sna.Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang, pp. 592-93

Grags pa'byungs gnas and Blo bzang mkhas grub.Gangs can mkhas sgrub rim byon ming mdzod,Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 1555-56

Ye shes rgyal mtshan. 198?.Rje sgrub khang pa dge legs rgya mtsho'i rnam thar. InLam rim bla ma brgyud pa'i rnam thar,vol. 2, pp. 284-302. 'Bar khams: Rnga khul bod yig rtsom sgyur cus. Also published in 1990 in Lhasa by the Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang, pp. 783-784.

Grong khyer lha sa srid gros lo rgyus rig gnas dpyad yig rgyu cha rtsom ’bri au yon lhan khang. 1964.Dga’ ldan dgon pa dang brag yer pa’i lo rgyus, grong khyer lha sa’i lo rgyus rig gnas deb 02.Lhasa: Bod ljongs shin hwa par ’debs bzo grwa khang, p. 63.

Sde srid sangs rgyas rgya mtsho. 1989 (1698).Dga' ldan chos 'byung baiDU r+ya ser po. Beijing: Krung go bod kyi shes rig dpe skrun khang, p. 84.

有关该人物的著作可参阅TBRC网站