The Treasury of Lives

班觉加错于1582至1589年间担任第二十五任甘丹赤巴。他是班钦索南扎巴的弟子,曾在觉摩隆寺,拉托学院以及上密院接受训练和教育,且随后在这些寺院担任了的导师和堪布。在担任甘丹赤巴期间,他翻新了甘丹赤巴的住所,并绘制了新的壁画。退休后,他到了蒙古,并在那里大量的授法活动。


Samten Chhosphel earned his PhD from CIHTS in India where he served as the head of Publication Dept. for 26 years. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston. Currently he is an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University, NY.  

Published September 2010

参考书目

Don rdor and bstan 'dzin chos grags.Gangs ljongs lo rgyus thog gig rags can mi sna,bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang, p. 611.

Grags pa'byungs gnas and Blo bzang mkhas grub. 1992.Gangs can mkhas sgrub rim byon ming mdzod,Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 783-784.

Grong khyer lha sa srid gros lo rgyus rig gnas dpyad yig rgyu cha rtsom ’bri au yon lhan khang. 1964.Dga’ ldan dgon pa dang brag yer pa’i lo rgyus, grong khyer lha sa’i lo rgyus rig gnas deb 02.Bod ljongs shin hwa par ’debs bzo grwa khang, p. 64.

Sde srid sangs rgyas rgya mtsho. 1989 (1698).Dga' ldan chos 'byung baiDU r+ya ser po. Beijing: Krung go bod kyi shes rig dpe skrun khang, pp. 85-86.

有关该人物的著作可参阅TBRC网站