The Treasury of Lives

ཤཱཀྱ་དཔལ་ལམ་མགར་དམ་པ་ཆོས་སྡིངས་ནི་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོའི་བུ་སློབ་ཅིག་ཡིན་ལ། ཁོང་ནི་ཆེས་སྔ་ཤོས་ཀྱི་དགོངས་གཅིག་སྐོར་གྱི་འགྲེལ་བ་མཛད་མཁན་དང་། ཙ་རིའི་གནས་སྒོ་འབྱེད་མཁན་བླ་མ་གསུམ་གྱི་ཡ་གྱལ་ཡིན་པས་སྙན་གྲགས་ཆེ། ཁོང་གིས་ཆོས་སྡིངས་དགོན་དང་ཚེ་མཇུག་དུ་རིན་ཆེན་གླིང་གཉིས་ཕྱག་བཏབ་ཅིང་། ཁོང་གི་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་ལ་མགར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཞེས་གྲགས། 


Dan Martin is a scholar based in Israel. He received his Ph.D. from Indiana University in 1991.

Published August 2008

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Bstan 'dzin padma'i rgyal mtshan. 1977. 'Bri gung gdan rabs chos kyi byung tshul gser gyi phreng ba. Bir: D. Tsondu Senghe, pp. 101-4.

Huber, Toni. 1999. The Cult of Pure Crystal Mountain. Oxford: Oxford University Press.

van der Kuijp, Leonard W.J. 1988. “Two Early Sources for the History of the House of Sde-dge.” Journal of the Tibet Society, vol. 8, pp. 1-20.

Rin chen dpal. 1972. Rje btsun chen po chos lding pa'i rnam thar. In Bka' brgyud yid bzhin nor bu yi 'phreng ba, pp. 400-634. TBRC W23181. See also TBRC W00JW501203.

Roerich, George, trans. 1996. The Blue Annals. 2nd ed. Delhi: Motilal Banarsidas, pp. 602-3.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།