The Treasury of Lives

པད་གླིང་ཐུགས་སྲས་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་ནི་པདྨ་གླིང་པའི་གདུང་སྲས་ཡིན་ལ། ཁོང་ནི་འབྲུག་ཡུལ་གྱི་རྙིང་མའི་བླ་མ་གྲགས་ཅན་ཞིག་ཡིན་ཅིང་། རྟ་མགྲིན་དང་ཤཱ་རིའི་བུ། ཨིན་དྲ་བྷུ་ཏི་བཅས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ཡིན་པར་གསུང་། ལྷུན་གྲུབ་བདེ་དབྱངས་དང་དགོངས་སྟོད་གསེར་གྱི་ལྷ་ཁང་སོགས་ཕྱག་བཏབ་ཅིང་། ཉིད་ཀྱི་གདུང་སྲས་རྒྱལ་སྲས་པདྨ་འཕྲིན་ལས་ནི་པདྨ་གླིང་པའི་བུ་སློབ་སྟེ་མཁན་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྤྲུལ་སྐུར་ངོས་བཟུང་པས། སྒང་སྟེང་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོར་གྱུར་པ་རེད།


Karma Rigzin is a researcher at the Institute of Language and Culture Studies.

Published April 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Anon. 1978.Sprul pa'i sras mchog zla ba rgyal mtshan gyi rnam thar rin chen rgyan mdzes. InBka' thang mun sel sgron me. Sumra, H.P.: Urgyan Dorji.

Dge 'dun rin chen. 1976.Lho 'brug chos 'byung. Thimphu: Gges don zung 'jug grub pa'i dga' tshal.

Sgang steng sprul sku. 2009. Sgang steng gsang sngags chos gling dgon pa’i bla bgyud rim byon.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།