The Treasury of Lives

༧རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་དགེ་འདུན་གྲུབ་ནི་ཐོག་མར་སྣར་ཐང་དགོན་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིངསློབ་གཉེར་མཛད་ལ། ཕྱིས་སུ་རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་ཉེ་བའི་སྲས་ཆེན་ཞིག་ཏུ་གྱུར། ཁོང་གིས་གསར་དུ་དར་བའི་རི་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་བསྟན་པ་གཙང་ཕྱོགས་སུ་སྤེལ་བའི་མཛད་འཕྲིན་བསྐྱངས་པའང་། ཕྱི་ལོ་༡༤༤༧ ལོར་གཙང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་དགོན་པ་ཕྱག་བཏབ་ཅིང་། ཕྱི་ལོ་༡༤༨༤ བར་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་ཀྱི་མཁན་རབས་ཐོག་མ་དེ་མཛད་པ་ཡིན། ཁོང་སྐུ་མྱ་ངན་ལསའདས་པའི་རྗེས་སྐུ་སྐྱེ་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་བྱས། དུས་ཕྱིས་ཁོང་ལ་༧གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོའི་མཚན་གསོལ་ཡོད་པའང་། སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོར་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་མཚན་གནས་ཐོག་མར་ཕུལ་རྗེས་སུ་བྱུང་བ་ཞིག་ཏུ་སྣང་ངོ་།།


Namdrol Miranda Adams is the Dean of Education and a founder of Maitripa College. She holds an MA in Education from Portland State University, and a BA in English Literature from New York University. She is currently completing her doctoral work in Education at University of Portland. 

Published September 2008

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Anon. 1977.Rje dge 'dun grub ngo mtshar mdzad pa bcu gnyis.In'Phags pa'jig rten dbang phyug gi rnam sprul rim byon gyi 'khrungs rabs deb ther nor bu'i 'phreng ba,vol. 1, pp. 301-340. Dharamsala: Sku sger yig tshang, 1977.TBRC W22095.

Anon. 1977.Rje dge 'dun grub kyi rnam thar ngo mtshar rmad byung.In'Phags pa'jig rten dbang phyug gi rnam sprul rim byon gyi 'khrungs rabs deb ther nor bu'i 'phreng ba,vol. 1, pp. 207-300. Dharamsala: Sku sger yig tshang, 1977.TBRC W22095.

Tshe mchog gling yongs ’dzin ye shes rgyal mtshan. 1970 (1787).Biographies of Eminent Gurus in the Transmission Lineages of the teachings of the Graduated Path, being the text of: Byang chub Lam gyi Rim pa’i Bla ma Brgyud pa’i Rnam par Thar pa Rgyal mtshan Mdzes pa’i Rgyan Mchog Phul byung Nor bu’i Phreng ba. New Delhi: Ngawang Gelek Demo, vol 2, pp. 608‑651.

Mullin, Glenn. 1985. “Kun-ga Gyal-tsen’s ‘Life of the Dalai Lama I, the twelve wonderous deeds of omniscient Gen-dun Brub’.”Tibet Journalvol 11, no 4, pp. 3-42.

Rockhill, William Woodville. 1910. "The Dalai Lamas of Lhasa and their relations with the Manchu emperors of China, 1644-1908." T'oung Pao 11, pp. 1-104.

Shen Weirong, Janice Becker, trans. 2005. "The First Dalai Lama Gendun Drup." In Brauen, Martin, ed.The Dalai Lamas: A Visual History. London: Serindia, pp. 33-41.

Yon tan rgya mtsho. 1994.Dge ldan chos ’byung gser gyi mchod sdong ’bar ba. Paris: Yon tan rgya mtsho, pp. 218-222.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།