The Treasury of Lives

དུང་མཚོ་རས་པ་སྔ་མ་ནི་དྭགས་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་གཏེར་སྟོན་ཞིག་ཡིན་ལ།་སྒམ་པོ་པ་ཡིས་དྭགས་ལྷ་སྒམ་པོའི་སྟོད་ཀྱི་མཚེའུ་ཞིག་ཏུ་སྦས་པའི་གཏེར་ཆོས་གཏེར་ལས་འདོན་པར་མཛད་ཅིང་། གཏེར་ཆོས་འདི་ནི་ཟུར་མང་སྙན་བརྒྱུད་ལ་ཁྱབ་གདལ་དུ་གྱུར། 


Jakob Leschly is a translator and practitioner, studying primarily under Dilgo Khyentse Rinpoche, Pema Wanggyal Rinpoche, and Dzongsar Khyentse Rinpoche. He completed a three year retreat in 1984.

Published August 2007

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992. Gangs can mkhas grub rim byon ming mdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, p. 825.

Roerich, George, trans. 1996.The Blue Annals. 2nd ed. Delhi: Motilal Banarsidas, pp. 717-720.

Gu ru bkra shis. 1990. Gu bkra'i chos ’byung. Beijing: Krung go’i bod kyi shes rig dpe skrun khang, p. 482

Bradburn, Leslie, ed. 1995.Masters of the Nyingma Lineage. Cazadero: Dharma Publications, 1995, pp. 137-138.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།