The Treasury of Lives

ཉེར་བརྒྱད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་ནི་འབྲི་གུང་གདན་རབས་བཅུ་པ་ཡིན་ལ། སྤྱི་ལོ ༡༣༡༤ ལོ་ནས ༡༣༥༠ ལོའི་བར་གདན་ས་བསྐྱངས། ཁོང་ཉིད་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ཡིན་པར་བཤད་སྲོལ་ཡོད་པ་རེད།


Evan Yerburgh is an independent translator and writer who studied Tibetan at Esukhia among other places.  

Published May 2014

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

A mgon rin po che. 2004. Rdo rje rgyal po'i rnam thar rim gnyis dkar ba'i ba dan. In 'Bri gung bka' brgyud chos mdzod chen mo, vol. 53, pp. 124-132. Lhasa. TBRC W00JW501203.

Bstan 'dzin pad+ma'i rgyal mtshan. 1989. 'Bri gung gdan rabs gser phreng. Lhasa: Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang, pp. 128-131. TBRC W1KG6255.

Kun dga' rin chen. 2003. Rdo rje rgyal po'i rnam thar rim gnyis dkar ba'i ba dan. In Gsung 'bum / kun dga' rin chen, vol. 1, pp. 224-237. Delhi: Drigung Kargyu Publications. TBRC W23892.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།