The Treasury of Lives

ཇོ་སྣུབས་རྡོ་རྗེ་ཡེ་ཤེས་ནི་འབྲི་གུང་གདན་རབས་བརྒྱད་པ་ཡིན་ལ། ཁོང་ནི་སྔ་རབས་འབྲི་གུང་ཁྲི་པའི་གྲས་སུ་སྐྱུ་རའི་གདུང་རྒྱུད་མ་ཡིན་པའི་དམིགས་བསལ་ཅན་ཞིག་ཡིན། དེབ་ཐེར་ལ་ལར་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་དགོངས་པ་གཤེགས་སྐབས་འབྲི་གུང་གདན་རབས་ཕྱི་མ་བཅུ་གཉིས་པ་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་ལོ་ན་གཞོན་པས། ཁོང་གིས་རྒྱལ་ཚབ་ཀྱི་འགན་བཞེས་པར་གྲགས། ཁོང་ཁྲི་པར་བཞུགས་པའི་དུས་སྐབས་སུ་འབྲི་གུང་གིས་ས་སྐྱ་དང་སོག་པོས་བཟུང་བའི་བོད་ཀྱི་སྲིད་དབང་ལ་གྱེན་ལོག་བྱས་པས་ཕམ་ཁ་ཆེན་པོ་ཉོས་ཏེ། འབྲི་གུང་དགོན་བཅོམ་ཞིང་། རྡོ་རྗེ་ཡེ་ཤེས་ཀོང་པོར་བསྐྱུགས་པས། ཁོང་ཉིད་དགོངས་པ་མ་རྫོགས་བར་དུ་དེ་རུ་བཞུགས་པ་རེད།


Evan Yerburgh is an independent translator and writer who studied Tibetan at Esukhia among other places.  

Published May 2014

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

A mgon rin po che. 2004.Grags pa bsod nams kyi rnam thar snyan grags lha'i rnga chen. In'Bri gung bka' brgyud chos mdzod chen mo, vol. 53, pp. 109-121. Lhasa.TBRC W00JW501203.

Che tshang sprul sku bstan 'dzin padma'i rgyal mtshan. 1977.'Bri gung gdan rabs chos kyi byung tshul gser gyi phreng ba.Bir: D. Tsondu Senghe, Bir Tibetan Society, pp. 92-94.

Dge slong dkon mchog rgyal mtshan. 2013.Bod kyi chos brgyud khag gi ngo sprod dang bka brgyud 'bri gung pa' gdan rabs snying bsdus. Dehradun: Bka brgyud nang bstan mtho slob khang nas par du bskrun, pp: 28-29.

Dkon mchog rgya mtsho. 2004.Gdan rabs08 gnubs ye shes rdo rje (b. 13th cent.). In'Bri gung chos 'byung, pp. 368-371. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang.TBRC W27020.

Kun dga' rin chen. 2003.Spyan snga mtshams bcad pa grags pa bsod nams kyi rnam thar snyan grags lha'i rnga chen. InGsung 'bum / kun dga' rin chen, vol. 1, pp. 207-219. Delhi: Drigung Kargyu Publications.TBRC W23892.

Sperling, Elliot. 1987. "Some Notes on the Early 'Bri-gung-pa Sgom-pa." Journal of the Tibet Society, pp. 33-56.

Tucci, Giuseppe. 1949.Tibetan Painted Scrolls. Rome: La Libreria dello Stato , vol. 1, pp. 16-18.

Wylie, Turrell. 1977. “The First Mongol Conquest of Tibet Reinterpreted.”Harvard Journal of Asiatic Studies37, no. 1: 103-133.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།