The Treasury of Lives

གཅུང་རྡོ་རྗེ་གྲགས་པ་ཡིས་སྤྱི་ལོ ༡༢༥༥ ལོ་ནས ༡༢༧༨ལོའི་བར་དུ་འབྲི་གུང་གདན་རབས་ལྔ་པའི་འགན་བཞེས།


Evan Yerburgh is an independent translator and writer who studied Tibetan at Esukhia among other places.  

Published September 2014

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

A mgon rin po che. 2004.Dbon rin po che'i ram thar dad pa'i brgyan. In'Bri gung bka' brgyud chos mdzod chen mo, vol. 53, pp. 85-93. Lhasa.TBRC W00JW501203.

A mgon rin po che . 2004.Gcung rin po che'i rnam thar dpag bsam gyi ljon shing. In'Bri gung bka' brgyud chos mdzod chen mo, vol. 53, pp. 94-103. Lhasa.TBRC W00JW501203.

Dge slong dkon mchog rgyal mtshan. 2013.Bod kyi chos brgyud khag gi ngo sprod dang bka brgyud 'bri gung pa' gdan rabs snying bsdus. Dehradun: Bka brgyud nang bstan mtho slob khang nas par du bskrun, pp: 26-27.

Dkon mchog rgya mtsho. 2004.Gdan rabs 05 gcung rdo rje grags pa (b. 1210). In'Bri gung chos 'byung, pp. 358-363. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang.TBRC W27020.

Kun dga' rin chen. 2003.Gcung rin po che'i rdo rje grags pa'i rnam thar dpag bsam gyi ljon shing. InGsung 'bum / kun dga' rin chen, vol. 1, pp. 172-188. Delhi: Drigung Kargyu Publications.TBRC W23892.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།