The Treasury of Lives

དམ་པ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་ནི་བོན་ཨ་ཁྲིད་རྫོགས་ཆེན་གྱི་བླ་རབས་ཉེར་གཉིས་པ་ཡིན། ཁོང་ཉིད་སྤྱི་ལོའི་དུས་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་དུས་དཀྱིལ་ལ་ཉག་ཤོད་དུ་འཚོ་བཞུགས་གནང་པ་རེད།


Jean Luc Achard is a researcher at the National Center for Scientific Research (CNRS) in Paris and editor of the Revue d'Etudes Tibétaines.

Published June 2014

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Achard, Jean-Luc. 2007.Les Instructions sur le A Primordial, éd. Khyung-Lung, pp. 87-89.

Shar rdza bkra shis rgyal mtshan. 1990.Man ngag rin po che a khrid kyi bla ma brgyud pa'i rnam thar padma dkar po'i phreng ba ces bya ba. InShar rdza bka' 'bum, vol. 13, pp. 1-90. Chamdo.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།