The Treasury of Lives

བཅུ་གཉིས་པ་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་ནི་འབྲི་གུང་གདན་རབས་དགུ་པ་ཡིན་ལ། སྤྱི་ལོ ༡༢༨༧ ལོ་ནས ༡༣༡༤ ལོའི་བར་དུ་གདན་ས་བསྐྱངས། སྤྱི་ལོ ༡༢༩༠ ལོར་ས་སྐྱ་དང་སོག་པོའི་དམག་དཔུང་གིས་འབྲི་གུང་དགོན་པ་བཅོམ་རྗེས། ཁོང་གིས་གཟིགས་རྟོག་བྱས་ཏེ་དགོན་པ་བསྐྱར་བཞེངས་མཛད་པ་རེད།


Evan Yerburgh is an independent translator and writer who studied Tibetan at Esukhia among other places.  

Published May 2014

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Bstan 'dzin pad+ma'i rgyal mtshan. 1989.'Bri gung gdan rabs gser phreng. Lhasa: Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang, pp. 124-128.TBRC W1KG6255.

Dge slong dkon mchog rgyal mtshan. 2013.Bod kyi chos brgyud khag gi ngo sprod dang bka' brgyud 'bri gung pa' gdan rabs snying bsdus. Dehradun: Bka brgyud nang bstan mtho slob khang nas par du bskrun, pp: 29.

Dkon mchog rgya mtsho. 2004.Gdan rabs 09 rdo rje rin chen (b. 1278). In'Bri gung chos 'byung. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang, pp. 371-374.TBRC W27020.

Kun dga' rin chen. 2003.Bcu gnyis rin po che'i rnam thar nyi ma stong gi gzi 'od. InGsung 'bum / kun dga' rin chen, vol. 1, pp. 209-224. Delhi: Drigung Kargyu Publications.TBRC W23892.

Sperling, Elliot. 1987. "Some Notes on the Early 'Bri-gung-pa Sgom-pa."Journal of the Tibet Society, pp. 33-56.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།