The Treasury of Lives

སྤྱན་སྔ་བྱང་ཆུབ་གླིང་པ་ནི་འབྲི་གུང་དགོན་ཕྱག་འདེབས་མཛད་མཁན་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོའི་བུ་སློབ་དང་གཉེན་ཉེ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁོང་ནི་དཔལ་སྤུངས་དགོན་དང་། དཔེ་ཝར་དགོན་སོགས་དབུས་དང་འཁྲུངས་ཡུལ་ཁམས་ཕྱོགས་ཀྱི་འབྲི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་དགོན་པ་མང་པོའི་ཕྱག་འདེབས་ལ་མཛད་རྗེས་ཆེ་ལ། ཕྱིས་སུ་དཔེ་ཝར་དགོན་ནི་ས་སྐྱའི་ལུགས་སུ་འགྱུར་པ་རེད།


Evan Yerburgh is an independent translator and writer who studied Tibetan at Esukhia among other places.  

Published November 2014

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Anon. 1995.Dpe war dgon gyi lo rgyus. InDkar mdzes khul gyi dgon sde so so'i lo rgyus gsal bar bshad pa, vol. 1, p. 466-467. Beijing: Krung go'i bod kyi shes rig dpe skrun khang, pp. 317-319.TBRC W19997.

Dkon mchog rgya mtsho. 2004.Chos rje 'jig rten mgon po'i slob ma. In'Bri gung chos 'byung, pp. 311-343. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang.TBRC W27020

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།