The Treasury of Lives

བོད་སྤྲུལ་མདོ་སྔགས་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ནི། བོད་ཡུལ་དབུས་སུ་འཁྲུངས་ཀྱང་ཁམས་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས། ཁམས་རྫོགས་ཆེན་དགོན་དང་ཁམས་དགེ་གོང་དགོན་གྱི་རྙིང་མའི་བླ་མ་ཞིག་ཡིན། འཇུ་མི་ཕམ་པའི་མཁས་པའི་ཁྲིད་རྒྱུན་འཛིན་ཞིང་། འབྲི་གུང་དུ་ཡང་ལོ་ངོ་འགའ་ཞིག་དཔེ་ཁྲིད་མཛད་མྱོང་ཡོད།  འགའ་ཞིག་གིས་ཁོང་ཉིད་རྫ་དཔལ་སྤྲུལ་གྱི་ཡང་སྲིད་དུ་ཡང་ངོས་འཛིན་བྱས་སོ།།


Douglas Duckworth is an Assistant Professor of Philosophy at East Tennessee University.

Published January 2013

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Botrul. 2011. Distinguishing the Views and Philosophies: Illuminating Emptiness in a Twentieth-Century Tibetan Buddhist Classic. Translated, Annotated, and Introduced by Douglas S. Duckworth. Albany, NY: SUNY Press.

Padma tshe dbang lhun grub. 1996. Bod sprul sku’i rnam thar nyung bsdus. In Lta grub shan 'byed rtsa 'grel. Sichuan: Nationalities Press.

Bstan 'dzin lung rtogs nyi ma. 2004. Snga 'gyur rdzogs chen chos 'byung chen mo, pp. 712 Beijing: Nationalities Press. TBRC W27401.

Thub bstan tshul khrim rnam dag. 2004. Rje kun gzigs bod sprul bstan pa’i nyi ma’i rnam thar bsdus pa dad pa’i gsos sman. In Gsung 'bum / mdo sngags bstan pa'i nyi ma, vol. 1, pp. 1-46. Sichuan: Nationalities Press. TBRC W29059.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།