The Treasury of Lives

The Zhabdrung Sungtrul incarnation line represents the speech incarnation of Zhabdrung Ngawang Namgyel, the seventeenth century Tibetan-born Drukpa Kagyu leader who was recognized as an incarnation of Pema Karpo. When the Tsang Desi challenged the recognition, Ngawang Namgyel fled to Bhutan. The Zhabdrung Sungtrul line, one of several incarnation lines of the Zhabdrung, was established in the eighteenth century. The Second Zhabdrung Sungtrul, Shakya Tendzin founded Sang Chokhor Monastery, which became a seat of the line, in Paro.

Timeline

Biographies

ngag dbang rnam rgyal

b.1594 - d.1651

phyogs las rnam rgyal

b.1708 - d.1736

ཤཱཀྱ་བསྟན་འཛིན་ནི་ཞབས་དྲུང་གསུང་སྤྲུལ་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་ཡིན་ལ། ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྤྲུལ་སྐུ་དང་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གསུང་སྤྲུལ་ཡིན། སྟག་ཚང་དུ་མཁན་པོའི་འགན་བཞེས་ཤིང་སྤ་གྲོ་རུ་གསང་ཆོས་འཁོར་ལྷ་ཁང་བཞེངས།

ye shes rgyal mtshan

b.1781 - d.1830

'jigs med rdo rje

b.1831 - d.1850

ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་ནི་ཞབས་དྲུང་གསུང་སྤྲུལ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་ཡིན་ལ། ལྷ་བཟོ་ཡང་གྲགས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པར་བཤད། ཁོང་གིས་སྤྱི་ལོ ༡༩༠༣ ནས ༡༩༠༦ བར་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་འགན་བཞེས་ཤིང་། ༡༩༡༥ ནས ༡༩༡༧ ལོའི་བར་བྱེས་མཁན་པོ་ང་གསུམ་པའི་འགན་བཞེས། སྤ་གྲོ་གསང་ཆོས་འཁོར་གྱི་འདབས་སུ་ཀུན་དགའ་ཆོས་གླིང་ཕྱག་བཏབ།