The Treasury of Lives

ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་ནི་ཞབས་དྲུང་གསུང་སྤྲུལ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་ཡིན་ལ། ལྷ་བཟོ་ཡང་གྲགས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པར་བཤད། ཁོང་གིས་སྤྱི་ལོ ༡༩༠༣ ནས ༡༩༠༦ བར་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་འགན་བཞེས་ཤིང་། ༡༩༡༥ ནས ༡༩༡༧ ལོའི་བར་བྱེས་མཁན་པོ་ང་གསུམ་པའི་འགན་བཞེས། སྤ་གྲོ་གསང་ཆོས་འཁོར་གྱི་འདབས་སུ་ཀུན་དགའ་ཆོས་གླིང་ཕྱག་བཏབ།


Khenpo Phuntshok Tashi was the Director of the National Museum of Bhutan.

Published October 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Chos kyi rgya mtsho. 1980. Grub dbang shAkya shrI dz+nyA na'i rnam thar me tog phreng ba dang 'brug pa rin po che mi pham ye shes dngos grub kyi zhabs brtan tshangs pa'i sgra dbyangs. Gangtok: Sherab Gyeltsen.

Dge 'dun rin chen. 1976. Lho 'brug chos 'byung. Thimphu: Gges don zung 'jug grub pa'i dga' tshal, p. 128.

Khenpo Phuntshok Tashi
October 2011

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།