The Treasury of Lives

The Tsurpu Gyeltsab is an important Karma Kamtsang incarnation line established in the fifteenth century with a seat at Tsurpu Monastery. The First Tsurpu Gyeltsab, Peljor Dondrub, was identified by the Sixth Karmapa, Tongwa Donden as the reincarnation of Kharchen Pelgyi Wangchuk, one of the twenty-five disciples of Padmasambhava. The Sixth Karmapa appointed him the regent, or gyeltsab of his own seat at Tsurpu.

Timeline

Biographies

མཚུར་ཕུ་རྒྱལ་ཚབ་དང་པོ་དཔལ་འབྱོར་ལྷུན་གྲུབ་ནི་ཞྭ་དམར་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་དང་ཁོང་ཉིད་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་བསྐོ་མཁན་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པའི་བུ་སློབ་ཅིག་ཡིན་ལ། གོང་མ་མིང་ཀྲིན་ཐོང་གིས་ཁོང་ལ་དབུ་བླའི་མཚན་བསྩལ་བས། མཚུར་ཕུ་རྒྱལ་ཚབ་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་ལ་གོ་ཤྲཱི་རྒྱལ་ཚབ་ཅེས་ཀྱང་འབོད། ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་དང་ཞྭ་དམར་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་གཉིས་ཀྱིས་དགེ་རྒན་དུ་བསྟེན་མྱོང་། 

grags pa dpal 'byor

b.1519 - d.1549

grags pa mchog dbyangs

b.1617 - d.1658

dkon mchog 'od zer

b.1699 - d.1765

chos dpal bzang po

b.1766 - d.1820

ye shes bzang po

b.1821 - d.1876

bstan pa'i nyi ma

b.1877 - d.1901

The Second Gyeltsab was a disciple of the Seventh Karmapa, regent of Tsurpu Monastery, and the first main teacher of the Eighth Karmapa, whom he identified.