The Treasury of Lives

The Khordong Tertrul incarnation line began with Khordong Terchen Nuden Dorje. The Third Khordong Tertrul was the famous twentieth-century Nyingma master Chime Rigdzin, popularly known as C.R. Lama. 

Timeline

Biographies

Khordong Terchen Nuden Dorje was a prominent Nyingma master of the Northern Treasures tradition in Golok during the nineteenth century. He served as the head of his family's monastery, Khordong, in Golok, and revealed multiple scriptural treasures. Nuden Dorje passed away in the ninth month of the wood-bird year, 1864. His subsequent incarnations include: Drodul Lingpa, who died in infancy, then Kelden Lingpa who lived to be thirty-seven years old, and most recently Chimed Rigdzin Rinpoche, commonly known as "C. R. Lama."

འཁོར་གདོང་གཏེར་སྤྲུལ་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་རིན་པོ་ཆེ་ནི་ (༡༩༢༢-༢༠༠༢) བོད་རྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ནང་སྙན་གྲགས་ཆེ་བའི་བླ་མ་ཞིག་ཡིན། དགུང་ལོ་བཞི་པར་ཕེབས་སྐབས་སྤྲུལ་སྐུ་ཚུལ་བློ་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོས་འཁོར་གདོང་གཏེར་ཆེན་ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེའི་ཡང་སྲིད་དུ་ངོས་འཛིན་གནང་ནས་འཁོར་གདོང་དགོན་པར་ཁྲི་འདོན་གནང་། དགུང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ལ་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༤ ལོར་བི་ཤྭ་བྷ་ར་ཏི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་ཤཱནྟི་ནི་ཀེ་ཏན་དུ་གཙུག་ལག་སློབ་་དཔོན་གྱི་གོ་གནས་བཞེས། ཁོང་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་མཐོ་སློབ་ཁག་ཏུ་སློབ་དཔོན་གྱི་གོ་གནས་བཞེས་མཁན་གྱི་བོད་མི་ཐོག་མ་ཡིན། ཁོང་གིས་བོད་ནས་བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་དུ་མ་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་གདན་དྲངས་ནས་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་རྨང་གཞི་བཏིངས། དེ་བཞིན་ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་ལས་དོན་ཆེད་དོ་ཁུར་བླངས་ནས་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་དུ་མར་ཕེབས། རྒྱ་གར་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་སློབ་མ་གྲངས་ལས་འདས་པ་བྱུང་།