The Treasury of Lives

རྒྱལ་སྲས་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ནི་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གདུང་སྲས་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་ལ། ཁོང་གི་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་མང་ཤོས་ལྟར་སྐུ་ཚེ་ཤིན་ཏུ་ཐུང་ངུར་ལས་མ་བཞུགས།


Khenpo Phuntshok Tashi was the Director of the National Museum of Bhutan.

Published March 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Ngag dbang dpal bzang. 1976. Lives of three Bhutanese religious teachers. Thimphu: Kunsang Topgey.

Khenpo Phuntshok Tashi
March 2011

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།