The Treasury of Lives

ཕུར་ལྕོག་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་བློ་བཟང་བྱམས་པ་ནི་ཁོང་གི་དུས་སྐབས་སུ་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་རྒྱུན་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་གཙོ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་ལ། ཚེ་གང་བོར་དགེ་སློང་སྟོང་ཕྲག་མང་པོར་སྡོམ་པ་བསྩལ། ཁོང་ནི་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་དང་ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་གཉིས་ཀྱི་བུ་སློབ་ཡིན།


José Cabezón is Distinguished Research Professor, and Dalai Lama Professor Emeritus at the University of California Santa Barbara. He is also President Emeritus of the American Academy of Religion.

Published September 2010

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Blo bzang zod pa. 2004. Phur lcog sku phreng rim byon gyi rnam thar mdor bsdus dad pa'i sgo 'byed. Lhasa: Bod ljongs nang bstan.

PaN chen bla ma 04 bstan pa'i nyi ma. 1990. Dpal ldan bla ma dam pa yongs 'dzin rdo rje 'chang chen po blo bzang byams pa'i dpal gyi sku gsung thugs kyi rtogs pa brjod pa thub bstan kun+da bzhad pa'i zla 'od (mai tri rnam thar). In Bstan pa'i nyi ma'i gsung bum, vol 9, pp. 7-144. Gzhis ka rtse: Bkras lhun chos sde tshogs pa.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།