The Treasury of Lives

ལྕང་སྐྱ་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ་ནི་དུས་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ནང་དུ་ཆིང་གོང་མའི་ཕོ་བྲང་གི་རྩ་བའི་བླ་མ་དང་། གོང་མ་ཆན་ལུང་གི་དབུ་བླ་ཡིན་ལ། ཆིང་གོང་མ་དང་ཨེ་ཤ་ཡའི་སྐམ་སའི་དབུས་ཁུལ་བར་དུ་འབྲེལ་བ་འཛུགས་མཁན་གཙོ་ཤོས་ཡིན། ཁོང་ནི་གདུང་རྒྱུད་སོག་པོ་ཡིན་ལ། བོད་ཀྱི་བྱང་ཤར་ཁུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་། དང་ཐོག་ཆིང་གོང་མའི་ཕོ་བྲང་དུ་འཚོ་ཞིང་སློབ་གཉེར་མཛད། ཁོང་གི་བོད་ཡུལ་གྱི་གདན་ས་གཙོ་བོ་ནི་ཨ་མདོའི་བྱང་གི་དགོན་ཆེན་བཞིའི་ཡ་གྱལ་དགོན་ལུང་བྱམས་པ་གླིང་ཡིན། ཁོང་ནི་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པའི་ཕྱག་རོགས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་། སྐུ་ཚེ་གང་བོར་གོང་མ་ཆན་ལུང་གི་ནང་བསྟན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་དང་། དབུ་བླ། རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་མཛད་ནས་བཞུགས་པ་རེད།


Dominique Townsend is an assistant professor of religion at Bard College.

Published March 2010

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Berger, Patricia. 2003.Empire of Emptiness: Buddhist Art and Political Authority in Qing China. Honolulu: University of Hawai'i Press.

Dung dkar blo bzang 'phrin las. 2002.Dung dkar tshig mdzod chen mo. Beijing: China Tibetology Publishing House.

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992. Gangs can mkhas grub rim byon ming mdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang.

Illich, Marina. 2006. “Selections from the life of a Tibetan Buddhist polymath: Changkya Rolpai Dorje (lcang skya rol pa'i rdo rje), 1717-1786.” Ph.D. dissertation, Columbia University.

Tuttle, Gray. 2005.Tibetan Buddhists in the Making of Modern China.New York: Columbia University Press.

van Schaik, Sam. 2011.Tibet; A History. New Haven: Yale, p. 152.

Wang Xiangyun. “The Qing Court's Tibet Connection: Lcang skya Rolpa'i rdo rje and the Qianlong Emperor.” In HJAS vol. 60 no. 1. June, 2000.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།