The Treasury of Lives

སྟོང་འཁོར་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་ངག་དབང་འཇམ་དབྱངས་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ནི་སྟོང་འཁོར་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་ངག་དབང་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོའི་ཡང་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་ཡ་གྱལ་ཡིན། ཨ་མདོ་སྟོང་འཁོར་དགོན་པར་བཞུགས། ཕྱི་ལོ་༡༧༦༦ ལོར་ཆུ་ནག་དགོན་པ་ཕྱག་བཏབ། སེ་ར་སྨད་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་པོ་མཛད། སྟོང་འཁོར་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་ཅིག་ཤོས་ནི་ཁམས་ཕྱོགས་སུ་བཞུགས་པའི་བླ་མ་འཇམ་དཔལ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ཞུ་བ་ཁོང་ཡིན།


Alexander Gardner is Director and Chief Editor of the Treasury of Lives. He completed his PhD in Buddhist Studies at the University of Michigan in 2007.

Published September 2012

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Anon. 1999. Mtsho lho bod rigs rang skyong khul gyi dgon sde khag gi lo rgyus snying bsdus. Xining: Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang, p. 231. TBRC W20214.

Bsod nams rgya mtsho. 2000. Bstan rtsis ka phreng lag deb. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang, p. 236. TBRC W20115.

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992. Gangs can mkhas grub rim byon ming mdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, p. 770-772. TBRC W19801.

Alexander Gardner
September 2012

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།