The Treasury of Lives

ཉི་གྲགས་སྤྲུལ་སྐུ་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་མི་འགྱུར་ཕན་བདེ་རྒྱ་མཚོ་ནི་རྫོགས་ཆེན་གྲུབ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་ངེས་དོན་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོའི་སློབ་མ་ཡིན། ཉི་གྲགས་སྐུ་རབས་རིམ་བྱོན་གྱི་གདན་ས་སྲིན་རྫོང་འོད་གསལ་སྒྲུབ་སྡེ་དང་སྟག་མོ་སྒང་སྐལ་བཟང་ཕུན་ཚོགས་གླིང་དུ་བཞུགས། ལྷ་ཁང་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་མང་པོ་གསར་དུ་བཞེངས།


Samten Chhosphel earned his PhD from CIHTS in India where he served as the head of Publication Dept. for 26 years. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston. Currently he is an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University, NY.  

Published July 2012

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Bstan 'dzin lung rtogs nyi ma. 2004.Snga 'gyur rdzogs chen chos 'byung chen mo.Beijing: Krong go'i bod rigs dpe skrun khang, pp. 489-492.TBRC W27401

Kun bzang yon tan bzang po. 2007.Gter chen nyi grags stag mo dgon gyi lo rgyus mdor bsdus,Chengdu: Bod rgyud nang bstan rig gnas zhabs 'debs, pp. 24-25.TBRC W00KG09970

Kun bzang bstan 'dzin.Chags ri nyi ma grags pa sku phreng drug pa'i yang srid 'khrul bral ngos 'dzin byas tshul lo rgyus rags bsdus utpa la'i phreng ba.TBRC W23686

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།