The Treasury of Lives

Tsering Namgyal is a scholar in Xining.

Published May 2013

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Bkras lhun dgon lo rgyus rtsom 'bri tshogs chung. 1983. Dpal snar thang chos sde’i lo rgyus mdor bstus, p. 29. Lhasa: Dod ljongs ni dmangs dpe skrun khang. TBRC W1CZ2413.

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992. Gangs can mkhas grub rim byon ming mdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, p. 1460. TBRC W19801.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།