The Treasury of Lives

འགྲོ་མགོན་གཡོར་པོ་མེ་དཔལ་ནི་རྫོགས་ཆེན་བོན་ཨ་ཁྲིད་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་བརྒྱུད་པའི་བླ་རབས་ལྔ་པ་ཡིན་ལ། ཁོང་ནི་ཆོས་སྐོར་འདི་ལ་ཨ་ཁྲིད་ཅེས་བྱ་བའི་མིང་དངོས་སུ་འདོགས་མཁན་ཡིན།


Jean Luc Achard is a researcher at the National Center for Scientific Research (CNRS) in Paris and editor of the Revue d'Etudes Tibétaines.

Published June 2010

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Achard Jean-Luc. 2007.Les Instructions sur le A Primordial —Volume I : Histoire de la Lignée. Sumène: Editions Khyung-Lung, pp. 47-50.

Shar rdza bkra shis rgyal mtshan. 1990.Man ngag rin po che a khrid kyi bla ma brgyud pa'i rnam thar padma dkar po'i phreng ba ces bya ba. InShar rdza bka' 'bum, vol. 13, pp. 1-90. Chamdo.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།