The Treasury of Lives

ཡེ་ཤེས་རིན་ཆེན་ནི་ས་སྐྱ་དགོན་པའི་དུས་འཁོར་ཀྱི་བླ་མ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཐུགས་བརྩེས་བསྐྱངས་ཤིང་ཡོན་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་ཏི་ཤྲཱི་སྟེ་དབུ་བླ་བཞི་པ་ཡིན།


Jann Ronis is Executive Director of the Buddhist Digital Resource Center (BDRC). He received his Ph.D. from the University of Virginia in 2009.

Published February 2010

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Petech. Luciano. 1983. “Tibetan Relations with Sung China and the Mongols.” In China among equals: the Middle Kingdom and its neighbors, 10th-14th centuries. Berkeley: University of California Press. pp. 173-204;

Schaeffer, Kurtis and Leonard van der Kuijp. 2009. An Early Survey of Buddhist Literature: The bstan pa rgyas pa rgyan gyi nyi 'od of Bcom ldan ral gri. Cambridge: Harvard University Press.

Rinchen Trashi. 1990. “Tibetan Buddhism and the Yuan Royal Court.” Tibet Studies vol. 2 , no. 2, pp. 1-26.
Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992. Gangs can mkhas grub rim byon ming mdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, p. 824

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།