The Treasury of Lives

གཙང་པ་རྒྱ་རས་པའི་ཚ་བོ་དང་བུ་སློབ་དར་མ་སེངྒེ་ནི་རྭ་ལུང་དགོན་གྱི་གདན་རབས་གཉིས་པ་ཡིན་ལ། འབྲུག་པ་ལུགས་ཀྱི་བར་འབྲུག་གི་ཁུངས་གཏུགས་སར་བརྩི་ལ། འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སུ་སེངྒེ་མིང་ཅན་གྱི་བླ་མ་དགུ་བྱུང་པ་ལས་དང་པོ་ཡིན།


Dan Martin is a scholar based in Israel. He received his Ph.D. from Indiana University in 1991.

Published August 2008

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Roerich, George, trans. 1996.The Blue Annals. 2nd ed. Delhi: Motilal Banarsidas, p. 671.

Tshe dbang rgyal. 1994.Lho rong chos 'byung. Lhasa: Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang, p. 663.

Khetsun Sangpo. 1973.Biographical Dictionary of Tibet and Tibetan Buddhism. Dharamsala: Library of Tibetan Works and Archives, vol. 8, pp. 137-41.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།