The Treasury of Lives

Tsering Namgyal is a scholar in Xining.

Published May 2013

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Anon. 2003. Gtum ston blo gros grags kyi rnam thar mdor bsdus. In Snar thang chos sde'i lo rgyus, pp. 26-27. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang. TBRC W1CZ2413.

Don rdor and Bstan 'dzin chos grags. 1993. Gangs ljongs lo rgyus thog gi grags can mi sna. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang, p. 57. TBRC 19803.

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992. Gangs can mkhas grub rim byon ming mdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 715-716. TBRC W19801.

Tsering Namgyal
May 2013

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།