The Treasury of Lives

Tsering Namgyal is a scholar in Xining.

Published May 2013

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Anon. 2003.Gtum ston blo gros grags kyi rnam thar mdor bsdus. InSnar thang chos sde'i lo rgyus, pp. 26-27. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang.TBRC W1CZ2413.

Don rdor and Bstan 'dzin chos grags. 1993.Gangs ljongs lo rgyus thog gi grags can mi sna. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang, p. 57.TBRC 19803.

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992.Gangs can mkhas grub rim byon mingmdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 715-716.TBRC W19801.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།