The Treasury of Lives

གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ནི་ཕྱི་ལོ་༡༡༨༠ ལོར་ཉིད་ཀྱིས་ཕྱག་བཏབ་པའི་རྭ་ལུང་དགོན་པ་གཙོས་དགོན་ཁག་གསུམ་གྱི་ཡ་གྱལ་འབྲུག་དགོན་པ་ལས་མཚན་ཐོགས་པའི་དཔལ་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཅེས་པའི་ལུགས་ཀྱི་སྲོལ་འབྱེད་པ་པོ་ཡིན། ཁོང་ཕྱི་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་བཅུ་བདུན་བར་རྭ་ལུང་ས་ཁུལ་ལ་མངའ་དབང་བསྒྱུར་བའི་རྒྱ་ཞེས་པའི་ཁྱིམ་བརྒྱུད་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། རྗེ་ཕག་མོ་གྲུ་པའི་སློབ་མ་གླིང་རས་པའི་ཐུགས་སྲས་རྣམས་ཀྱི་གཙོ་བོར་གྱུར། ཁོང་འབྲུག་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་དང་པོར་བགྲངས་ཀྱང་། འབྲུག་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་ནི་ཁོང་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་འགའི་རྗེས་རྒྱའི་སྐུ་བརྒྱུད་ཆད་པའི་སྐབས་ཙམ་ལས་སྐུ་མ་བལྟམས། ཁོང་གིས་ཕྱག་དཔེ་ཁག་གཅིག་མཛད་ཅིང་དེའི་ནང་ནས་གྲགས་ཆེ་བ་ནི་ཆོས་མཐུན་བླང་དོར་གྱི་གནད་བསྟན་པའི་ཉམས་མགུར་རྣམས་ཡིན། དེ་བཞིན་ཁོང་གིས་ཏི་ཕུ་པས་རས་ཆུང་པ་ལ་གདམས་པའི་རོ་སྙོམ་སྐོར་དྲུག་སོགས་གཏེར་ཆོས་ཁག་གཅིག་ཀྱང་གཏེར་ནས་དྲངས་པར་བཤད། 


Dan Martin is a scholar based in Israel. He received his Ph.D. from Indiana University in 1991.

Published August 2008

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Roerich, George, trans. 1996. The Blue Annals. 2nd ed. Delhi: Motilal Banarsidas, pp. 664-670.

Miller, W. Blythe. 2006. 'Brug pa'i lo rgyus zur tsam: An Analysis of a Thirteenth Century Tibetan Buddhist Lineage History. Tibet Journal, vol. 31, no. 3, pp. 17-42, at pp. 22-25.

Gtsug lag 'phreng ba. 1986. Chos 'byung mkhas pa'i dga' ston. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang, pp. 845-8.

Lo ras pa. 1970. 'Gro mgon gtsang pa rgya ras kyi rnam par thar pa. In Dkar brgyud gser 'phreng: A Golden Rosary of Lives of Eminent Gurus, Montsepa Kunga Pelden, ed. Leh: Sonam W. Tashigangpa, pp. 270-93.

Sangs rgyas 'bum. 1975. Ye shes rdo rje'i rnam thar. In Rwa lun dkar brgyud gser 'phreng: brief lives of the successive masters in the transmission lineage of the Bar 'brug-pa Dkar-brgyud-pa of Rwa-lung. Pelampur: Sungrab Nyamso Gyunphel Parkhang, Tibetan Craft Community.

Pad+ma dkar po. 1973 (1548).'Gro mgon gtsang pa rgya ras pa'i rnam thar ngo mtshar dad pa'i rlabs 'phreng, In The Collected works (gsun-'bum) of Kun-mkhyen Padma-dkar-po. -- Reproduced photographically from prints from the 1920-1928 Gnam 'Brug Se-ba Byan-chub-glin blocks. Darjeeling: Kargyud Sungrab Nyamso Khang.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།