The Treasury of Lives

དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ནི་དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཐོག་སོ་བདུན་པ་ཡིན་ཞིང་། ཕྱི་ལོ་༡༦༣༨ ནས་༡༦༤༢ བར་ཁྲི་པ་མཛད། སེ་ར་དང་རྒྱུད་སྟོད་བཅས་སུ་སློབ་གཉེར་གནང་སྟེ་རྗེས་སུ་དེར་འཆད་ཉན་སློབ་དཔོན་གྱི་མཛད་ཁུར་བཞེས། དེ་བཞིན་དགའ་ལྡན་བྱང་རྩེ་གྲྭ་ཚང་དུའང་འཆད་ཉན་སློབ་དཔོན་མཛད། དེ་ནས་དགའ་ལྡན་གྱི་གསེར་ཁྲིར་བཞུགས། ཁོང་གིས་ཐང་རིང་དགོན་པ་ཕྱག་བཏབ།


Samten Chhosphel earned his PhD from CIHTS in India where he served as the head of Publication Dept. for 26 years. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston. Currently he is an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University, NY.  

Published October 2010

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Bsod gnam rgya mtsho. 2000.Bstan rtsis ka phreng lag deb. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang, p. 88.

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992.Gangs can mkhas grub rim byon mingmdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 625-626.

Bstan pa bstan 'dzin. 1992.'Jam mgon rgyal wa'i rgyal tshab gser khri rim byon rnams kyi khri rabs yongs 'du'i ljon bzang.Mundgod: Drepung Gomang Library, p. 82.

Grong khyer lha sa srid gros lo rgyus rig gnas dpyad yig rgyu cha rtsom 'bri au yon lhan khang. 1994.Dga' ldan dgon pa dang brag yer pa'i lo rgyus, grong khyer lha sa'i lo rgyus rig gnas deb 02.Bod ljongs shin hwa par 'debs bzo grwa khang, p. 67.

Sde srid sangs rgyas rgya mtsho. 1989 (1698).Dga' ldan chos 'byung baiDU r+ya ser po. Beijing: Krung go bod kyi shes rig dpe skrun khang, p. 91.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།