The Treasury of Lives

རོང་བོ་གྲུབ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་དགེ་འདུན་འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས་ལ་ཤར་སྐལ་ལྡན་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་ཞེས་ཀྱང་བྱ། ཁོང་ནི་རོང་བོ་དགོན་ཆེན་དུ་གདན་ས་བྱས་པའི་བླ་མ་གྲགས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ལ། བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་དུ་ཐོས་བསམ་མཛད། རོང་བོ་དགོན་ཆེན་ལ་དུས་འཁོར་གྲྭ་ཚང་དང་རྫོང་དམར་སྒྲུབ་སྡེ་གཉིས་བཙུགས།


Tsering Namgyal is a scholar in Xining.

Published April 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Brag dgon pa dkon mchog bstan pa rab rgyas. 1982. Mdo smad chos 'byung. Lanzhou: Kan-su'u mi dmangs dpe skrun khang, pp. 308-310.

'Jigs med dam chos rgyal mtsho. 1997. Sku phreng gsum pa dge 'dun 'phrin las rab rgyas. In Shar skal ldan rgya mtsho'i skyes rabs rnam thar, pp. 284-303. Xining: Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang.

Khetsun Sangpo. 1973. Biographical Dictionary of Tibet and Tibetan Buddhism. Dharamsala: LTWA, Vol. 5, p. 588.

Minyak mgon po. 1996.Gangs can mkhas dbang rim byon gyi rnam thar mdor bsdus, Beijing: Krung go'i bod kyi shes rig dpe skrun khang.

Tsering Namgyal
April 2011

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།