The Treasury of Lives

རྡོ་གྲུབ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ནི་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་ཆོས་རྒྱུད་འཛིན་མཁན་གྲགས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁོང་ནི་བདུད་འཇོམས་གླིང་པའི་གདུང་སྲས་བགྲེས་པ་ཡིན། ཁོང་གིས་རང་ཉིད་ཀྱི་གདན་ས་རྡོ་གྲུབ་ཆེན་དགོན་བསྐྱར་བཞེངས་མཛད་ཅིང་། ཚེ་མཇུག་ཏུ་དབེན་གནས་བསྟེན་ཏེ་རི་ཁྲོད་འགྲིམས། 


Ron Garry has a Ph.D. in Indo-Tibetan Buddhism and an M.A. in integral psychotherapy.

Jakob Leschly is a translator and practitioner, studying primarily under Dilgo Khyentse Rinpoche, Pema Wanggyal Rinpoche, and Dzongsar Khyentse Rinpoche. He completed a three year retreat in 1984.

Published August 2007

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Tulku Thondup. Masters of Meditation and Miracles: The Longchen Nyingthig Lineage of Tibetan Buddhism. Boston: Shambhala, 1996.

Nyoshul Khenpo. A Marvelous Garland of Rare Gems. Translated by Richard Barron. Junction City, California: Padma Publication, 2005.

Collected Miscellaneous Writings of the Successive Embodiments of the Rdo Grub chen. 1977. Gangtok: Lama Dodrup Sangyay. (pp. 403-419)

Rdo grub chen thub bstan phrin las bzang po. 1985. Rdo grub chen ’jigs med phrin las ’od zer gyi ’khrungs rabs rnam thar. Gangtok, Sikkim: Pema Thinley (21-36).

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།