The Treasury of Lives

སྒང་སྟེང་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་བསྟན་འཛིན་སྲིད་ཞི་རྣམ་རྒྱལ་ནི་འབྲུག་སྒང་སྟེང་དགོན་པར་བཞུགས་པའི་རྙིང་མ་པད་གླིང་དང་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ལུགས་གཉིས་ཀའི་བརྒྱུད་པ་འཛིན་པའི་སྐྱེས་ཆེན་ཞིག་ཡིན། 


Ariana Maki is Associate Director of the Tibet Center and Bhutan Initiative at the University of Virginia and holds a Ph.D. in Art History with a specialization in Himalayan Art. http://virginia.academia.edu/ArianaMaki

Published August 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Sgang steng sprul sku. 2008. Sgang steng gsang sngags chos gling dgon pa’i bla bgyud rim byon. Thimphu: KMT Press.

Ariana Maki
August 2011

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།