The Treasury of Lives

སྒང་སྟེང་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་བསྟན་འཛིན་ལེགས་པའི་དོན་གྲུབ་ནི་པདྨ་གླིང་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་མཁན་གྱི་འབྲུག་པའི་རྙིང་མའི་བླ་མ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁོང་གི་གདན་ས་སྒང་སྟེང་དགོན་རྒྱ་བསྐྱེད་པར་མཛད། སྒང་སྟེང་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་ལ་པད་གླིང་རྒྱལ་སྲས་ཞེས་ཀྱང་འབོད་པ་རེད།


Karma Rigzin is a researcher at the Institute of Language and Culture Studies.

Published April 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Dge 'dun rin chen. 1976.Lho 'brug chos 'byung. Thimphu: Gges don zung 'jug grub pa'i dga' tshal.

Sgang steng sprul sku. 2009. Sgang steng gsang sngags chos gling dgon pa’i bla bgyud rim byon.

Gerner, Manfred. 2007.Chakzampa Thangtong Gyalpo: Architect, Philosopher and Iron Chain Bridge Builder.Thimphu: The Center for Bhutan Studies.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།