The Treasury of Lives

ཤེས་རབ་སེངྒེ་ནི་རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་དངོས་སློབ་ཅིག་ཡིན་ལ། ཁོང་གིས་དགེ་ལུགས་པའི་ཆོས་རྒྱུན་སྤེལ་བ་ལ་རོགས་རམ་མཛད། ཁོང་ནི་རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསང་སྔགས་བསྟན་པའི་རྒྱུད་འཛིན་མཁན་ཡིན་ལ། ལྷ་སའི་དགེ་ལུགས་ཀྱི་སྔགས་གྲྭ་གཉིས་ཀྱི་ཡ་གྱལ་རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་ཕྱག་འདེབས་མཛད་ཅིང་། ཐེངས་དང་པོར་རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ་གྱི་ཤིང་དཔར་བསྐོ་པ་ལའང་ལས་ཞུགས་མཛད་ཡོད་པ་རེད།


Thinlay Gyatso is an academic researcher at Lingnan University in Hong Kong. Born in Amdo and educated at Labrang and in India, he has published several translations, including An Undercover Journey Through Tibet, by Ajam (from Tibetan to English) and Bertrand Russel's On Education: Especially in Early Childhood (from English to Tibetan).

Published May 2014

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Blo bzang tshul khrims. 2006. Rgyud pa grwa tshang 'dzugs pa po mkhas grb shes rab seng ge'i rnam thar. In Rje tsong kha pa'i rnam thar chen mo, pp. 477-483. Beijing: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang.TBRC W2DB4600.

Ye shes rgyal mtshan. 1990.Shes rab seng ge'i rnam thar.InLam rim bla ma brgyud pa'i rnam thar, pp. 731-740. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang.TBRC W1CZ2730.

Don rdor and Bstan 'dzin chos grags. 1993.Rje shes rab seng ge.InGangs ljongs lo rgyus thog gi grags can mi sna,pp. 471-476. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang.TBRC W19803.

Anon. 1992.Rje btsun shes rab seng ge'i rnam thar mdor bsdus. InDpal gyi chos sde chen po bkra shis lhun po, pp. 9-13. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang.TBRC W21634.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།