The Treasury of Lives

བློ་བཟང་མདོ་རྒྱུད་ཡེ་ཤེས་ནི་སྟོང་འཁོར་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པའི་མཚན་འཛིན་པའི་སྐུ་སྐྱེ་གཉིས་ཀྱི་ཡ་གྱལ་ཡིན་ཞིང་ཁམས་སྟོང་འཁོར་དགོན་དུ་བཞུགས། སྟོང་འཁོར་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་གཅིག་ཤོས་ནི་ཨ་མདོར་བཞུགས་པའི་བླ་མ་སྐལ་བཟང་འཇམ་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་ཞུ་བ་ཁོང་ཡིན། བློ་བཟང་མདོ་རྒྱུད་ཡེ་ཤེས་ནི་འཇམ་དཔལ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོའི་ཡང་སྲིད་དུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཞིང་། ལྷ་ས་དང་གཞིས་ཀ་རྩེར་གསན་བསམ་སློབ་གཉེར་ཚུལ་བཞིན་གནང་སྟེ་ཁམས་ཕྱོགས་སུ་ཆོས་ཀྱི་འཆད་སྤེལ་རྒྱ་ཆེར་མཛད། 


Sonam Dorje is a PHD candidate in Dunhuang Tibetan Manuscripts at North-west Nationalities’ University in Lanzhou.

Published September 2012

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Anon. 2005 (1930).Stong 'khor zhabs drung bdun pa blo bzang mdo rgyud ye shes bstan pa'i rgyal mtshan du skyes pa'i rabs kyi le'u. InStong 'khor zla ba rgyal mtshan sku phreng rim byon gyi rnam thar, pp. 281-312. Bejing: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang.TBRC W2CZ7868.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།