The Treasury of Lives

རིན་ཆེན་དཔལ་ལ་ལེགས་སྦྱར་སྐད་དུ་རཏྣ་ཤྲཱི་ཞེས་ཀྱང་བྱ། སྤྱི་ལོ ༡༤༢༥ ལོར་ཁོང་གིས་ཨ་མདོ་འཛམ་ཐང་ཡུལ་གྱི་ཆེས་ཐོག་མའི་ཇོ་ནང་དགོན་པ་སྟེ། ཆོས་རྗེ་རྒྱ་ཆེ་དགོན་ཕྱག་བཏབ་ཅིང་། ཁོང་ནི་ཇོ་ནང་ལུགས་ཀྱི་དྲུང་པ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོར་བརྩི།


Tsering Namgyal is a scholar in Xining.

Michael Sheehy is Research Assistant Professor in Tibetan and Buddhist studies, Director of Scholarship at the Contemplative Sciences Center, and affiliated faculty with the Tibet Center at the University of Virginia.   

Published March 2013

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Ngag dbang blo gros grags pa. 1992.Jo nang chos 'byung zla ba'i sgron me. Beijing: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang, p. 61-63 and p. 104-112.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།