The Treasury of Lives

ཕུར་ཚ་མཁན་པོ་ཨ་དཀོན་ནི་རྫོགས་ཆེན་དགོན་གྱི་ཤྲཱི་སེངྷ་བཤད་གྲྭའི་མཁན་རབས་བཅུ་གཅིག་པ་ཡིན་ལ། རྫོགས་ཆེན་གྲུབ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་མི་འགྱུར་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ་དང་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་གཉིས་ཀྱི་བུ་སློབ་ཡིན།


Samten Chhosphel earned his PhD from CIHTS in India where he served as the head of Publication Dept. for 26 years. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston. Currently he is an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University, NY.  

Published October 2012

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Bstan 'dzin lung rtogs nyi ma. 2004. Phur tsha'i mkhan po a dkon nam dkon mchog 'od zer (mkhan rabs 11). In Snga 'gyur rdzogs chen chos 'byung chen, pp. 424-425. Beijing: Krong go'i bod rigs dpe skrun khang. TBRC W27401

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།