The Treasury of Lives

ཨ་གྲོའི་མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ་ནི་རྫོགས་ཆེན་དགོན་གྱི་ཤྲཱི་སེངྷ་བཤད་གྲྭའི་མཁན་རབས་བཅུ་དྲུག་པ་ཡིན་ལ། སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་ལས་གཞན་ད་དུང་ས་སྐྱ་དང་དགེ་ལུགས་པའི་ཚད་ཉིད་ལའང་བྱང་ཆུབ། ཁོང་ནི་རྫོགས་ཆེན་གྲུབ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་བུ་སློབ་ཅིག་ཡིན།


Samten Chhosphel earned his PhD from CIHTS in India where he served as the head of Publication Dept. for 26 years. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston. Currently he is an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University, NY.  

Published January 2012

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Bstan 'dzin lung rtogs nyi ma. 2004. "A gro'i mkhan chen bsod nams chos 'phel (mkhan rabs 16)" In Snga 'gyur rdzogs chen chos 'byung chen mo, pp. 442-443. Krong go'i bod rigs dpe skrun khang. TBRC W27401

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།