The Treasury of Lives

པདྨ་རང་གྲོལ་ནི་རེབ་གོང་སྔགས་མང་གྲས་སུ་ཅུང་སྙན་གྲགས་ཡོད་པའི་རྙིང་མའི་བླ་མ་ཞིག་ཡིན་ལ། ངག་དབང་དར་རྒྱས་དང་ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་བུ་སློབ་ཡིན། 


Yangdon Dhondup is a Research Associate in the Department of the Languages and Cultures of China and Inner Asia, School of Oriental and African Studies, University of London.

Published May 2010

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Lce nag tsang hum chen & Ye shes 'od zer sgrol ma, eds. 2004. “Grub dbang pad ma rang grol rin po che'i sku tshe stod kyi rnam par thar ba rin chen phreng ba'i smad cha rin chen phreng mdzes”. InReb kong sngangs mang gi lo rgyus phyogs bsgrigs,p. 743-755. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang.

Hum chen & Nyi zla, eds. 2005.Grub dbang pad ma rang grol gyi gsung rtsom phyogs bsgrigs. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang.

Zhabs dkar.Zhabs dkar pa'i rnam thar(smad cha). 1986. Zi ling: Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang.

Ricard, Matthieu, trans. 2001.The Life of Shabkar. The Autobiography of a Tibetan Yogin. Ithaca: Snow Lion Publications.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།