The Treasury of Lives

འཕགས་པ་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ནི་འཕགས་པ་ལྷ་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་ཐོག་མ་ཡིན་ལ། ཕྱིས་སུ་ཆབ་མདོ་བྱམས་པ་གླིང་གདན་སར་མཛད། དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཀྱི་སྟེང་དུ་ཁོང་གིས་རང་ཉིད་ཨརྱ་དེ་བ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་མྱོང་པས་མཚན་ལའང་དེ་ལྟར་ཐོགས། དགའ་ལྡན་དུ་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་བཞེས་རྗེས་ཡུལ་གང་སར་འགྲིམས་ནས་རི་ཁྲོད་དང་དགོན་སྡེ་མང་པོ་བཞེངས་པར་གྲགས།


Samten Chhosphel is an independent scholar with PhD from the Central University of Tibetan Studies (CUTS) at Sarnath, Varanasi, India. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston, MA. After serving as the In-charge of Publication Department of CUTS for  26 years, he immigrated to the United States in 2009 and is currently an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University.

Published June 2010

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Anonymous. 1986. Bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha gdams bsgrigs. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang. Vol. 9, pp. 1-7.

Anonymous. 2001. Rgyal ba 'phags pa lha'i skyes rabs dang po bde chen rdo rje zhing. In Zhal snga bka' brgyud kyi thun mong ma yin pa'i chos 'byung, vol. 1, pp. 16-97. Lhasa: Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang.

Byams pa chos grags. N.d. Chab mdo byams pa gling gi gdan rabs. Chamdo: Chab mdo par 'debs bzo grwa par btab, pp. 123-205.

Mkhas grub shAkya lha dbang. 2001 (1640). Zhal snga bka' brgyud kyi thun mong ma yin pa'i chos 'byung. Lhasa: Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang, p. 16-97.

Rab byams pa blo bzang dbang phyug. N.d. 'Phags pa lha sku phreng dang po nas drug pa 'tsho gzhes bar gyi mdzad pa rag rim.

Samten Chhosphel
June 2010

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།