The Treasury of Lives

ཆོས་དཔལ་བཟང་པོ་ནི་འཕགས་པ་ལྷ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོའི་བུ་སློབ་ཡིན་ལ། ས་སྐྱ་དང་དགེ་ལྡན་པའི་ལུགས་གཉིས་ཀར་ཐོས་བསམ་མཛད། ཁོང་གིས་ཧང་རི་སྒྲུབ་སྡེ་དང་བྲག་གསུམ་སྤུ་རི་དགོན་གཉིས་ཕྱག་བཏབ་ཅིང་། སྟག་རྩེ་དགོན་དུ་ཁྲི་པར་བཞུགས་པ་དང་ཀྱེན་ཏ་ཀི་ཚལ་དང་ཙཱ་རི་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེར་མཛད། ཁོང་ནི་དཀོན་རྡོར་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཡིན་ནོ། 


Samten Chhosphel earned his PhD from CIHTS in India where he served as the head of Publication Dept. for 26 years. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston. Currently he is an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University, NY.  

Published August 2010

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Byams pa chos grags. N.d. Chab mdo byams pa gling gi gdan rabs. Chamdo: Chab mdo par 'debs bzo grwa par btab, pp. 361.

ShAkya lha dbang. 2001 (1640). Hang ri bka' bcu ba chos kyi bzang po'i skor. In Zhal snga bka' brgyud kyi thun mong ma yin pa'i chos 'byung. Lhasa: Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang, volume 1, p. 35.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།