The Treasury of Lives

འཕགས་པ་ལྷ་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་ནི་ཆབ་མདོ་བྱམས་པ་གླིང་གི་གདན་རབས་བཅུ་བཞི་པ་ཡིན་ལ། ཁོས་ཀྱང་སྐུ་ཕྲེང་གོང་མ་རྣམས་དང་འདྲ་བར་འཇང་ས་ཐམ་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་སོགས་བོད་ཀྱི་བྱང་ཤར་ཁུལ་དུ་ཕེབས་བཞུད་གནང་ནས། དགེ་ལྡན་བསྟན་པ་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བར་མཛད། 


Samten Chhosphel earned his PhD from CIHTS in India where he served as the head of Publication Dept. for 26 years. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston. Currently he is an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University, NY.

Published June 2010

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Anonymous. 1986. Bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha gdams bsgrigs. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang. Vol. 9, pp. 22-36.

Byams pa chos grags. N.d. Chab mdo byams pa gling gi gdan rabs. Chamdo: Chab mdo par 'debs bzo grwa par btab, pp. 241-263, 517

Mkhas grub shAkya lha dbang. 2001 (1640). Zhal snga bka' brgyud kyi thun mong ma yin pa'i chos 'byung. Lhasa: Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang, p. 178-205.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།